top of page

DOC MENTORING

Kết nối để
Mở Đường Dẫn Lối
thực hành
Phát Triển Bền Vững 

Button
Button

DOC Mentoring là chương trình Cố Vấn 1-1. Trong đó, Mentor (Người Cố Vấn) - người có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực Phát Triển Bền Vững, Nghề Tạo Tác Động Xã Hội sẽ giúp Mentee (Người Được Cố Vấn) có kiến thức, phát triển kỹ năng cụ thể để giải quyết vấn đề của họ

bottom of page